Ejerforeningen Fynsgade 1-21

Ordensregler

Administrator                                                                                                                                                                                    

Administrationsselskabet Aunbøl A/S Tordenskjoldsgade 2, 6700 Esbjerg.
Tlf.: 75 – 45 97 77 (mellem kl. 9.00 – 12.00)                                                                                    

Alle beboere mindes om at tage hensyn til hinanden og at det er ens eget ansvar, at man rydder op efter sig og generelt passer på området.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender.

For eksempel, betaling af fællesudgifter, fastsætte ordensregler etc.

Det regnskabsmæssige arbejde varetages af administrationsselskabet Aunbøl A/S.

Al kontakt bedes ske på bestyrelsens mail: www.fynsgadeesbjerg.dk eller pr. brev som kommes i postkassen i kælderen.

Generelt:

Nedenstående husorden er vedtaget af bestyrelsen.  Der henstilles til:

  • At alle hjælpes med at overholde husordenen
  • At beboeren er ansvarlig for besøgende og deres færden på området.
  • At beboerne følger anvisninger fra bestyrelsen
  • Generel hensynsfuld adfærd.
  • Ved forsikringsskader skal bestyrelsen underrettes inden skaden anmeldes. Ejere/Lejere er naturligvis forpligtet til at stoppe/begrænse skaden hurtigst muligt. Som ejer er du ansvarlig for al indvendig vedligehold, såsom rensning af afløb i lejligheden, på altanen og løbende vedligholdese af fugerne i badeværelset. 

Udlejning:
Der skal ved indflytning sendes en kopi af lejekontrakten til administrationsselskabet Aunbøl, så det altid er muligt, at komme i kontakt med beboeren i lejligheden.  
Det anbefales udlejer, at der i lejekontrakten indføres forbud mod at holde hund. Ved lejerskifte skrives til administrator bb{at}aunboel.dk og administrator bestiller aflæsning hos Ista.

Der opkræves et flyttegeyr på 2 x 300 kr. for henholdsvis ind og udflytning.

Affald:

Affald skal sorteres i henhold til Esbjerg Kommunes folder om sortering og afleveres i containergården i de mærkede containere

Containergården er kun til småt affald og det er beboerens ansvar at større affald køres til storskrald i Måde / Tarp.   Dette gælder også ved ind- og udflytning.
Det er ikke tilladt at efterlade affald, der er for stort til containerne i containergården, det er ikke tilladt at efterlade affald udenfor containerne.

Der må hverken smides cigaretter i haven eller fra beboernes altaner. 
Hvis dette ikke overholdes kan et totalt rygeforbud på fællesarealerne blive løsningen.

Lukning af vand:

Ved behov, for at lukke for vandet, skal du atftale tid med en aut. VVS`er.

Senest 2 dage før skal du hænge et opslag op i alle opgangene med tid, tlf. nr. og lejlighed. Du vil af bestyrelsen få udleveret en nøgle og ventiler som skal monteres samtidigt. Ventilerne gør det muligt fremover, at skifte blandingsbatteri uden at lukke for vandet.

Fællesarealer:                                                                                                                        

Fællesarealerne skal altid være ryddet. Opbevaring/henstilling af affald, barnevogne, cykler etc. i gården, kælderen eller opgangene er Ikke tilladt.

Cykler må kun stilles følgende steder:

  • Kun i de opstillede cykelstativer i kælderen
  • Kun i de opstillede cykelstativer ved opgangene.


Postkasser:

Navneændring på postkasserne er beboernes eget ansvar.
Navneændring på tavlen ved opgangsdøren står Administrationsselskabet Aunbøl for.  Der kan gives besked til Aunbøl om ind- /udflytning via den ophængte postkasse i kælderen.
Det er vigtigt at i tømmer jeres postkasser og ønsker i ikke reklamer skal i sørge, at få et "reklamer nej-tak" sat på jers postkasse. 

Husdyr:

Der må gerne holdes husdyr i ejendommen, men under den forudsætning, at hver enkelt beboer sørger for at husdyret ikke er til gene for de øvrige beboere.

Husdyr må ikke luftes i haven, men leg på græsarealerne må gerne forekomme.  Ejerforeningen henviser i øvrigt til hundeloven/husdyrloven.  

Hvis en beboer har modtaget mere end 2 advarsler vedr. husdyret, kan bestyrelsen kræve det fjernet.

Skadedyr:

Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til Esbjerg Kommune.

Skade på ejendommen:

Hvis der sker skade på ejendommen, skal den beboer der har ansvaret for skaden, straks melde det til bestyrelsen, som kontakter ejendommens forsikring. (dette gælder også hvis det er gæster til en beboer som er ansvarlig for skaden).

Hvis trapper, gange, murværk o.lign. svines til, skal den beboer som har ansvaret herfor, straks gøre det rent.
 

Hoved-, kælderdøre og porte.

Hoveddørene skal holdes lukkede, undtagen ved flytning eller lignende.

Kælderdøren og porten til Gasværksgade skal ALTID holdes lukket og dermed låst.
 

Haveanlæg:                                                                                                                           

Beplantning og græs skal behandles skånsomt, hvilket betyder at bedene udenfor opgangene ikke må betrædes.

Arbejdsdag/havedag:

Der holdes 1 til 2 årlige arbejdsdage/havedage. Generalforsamlingen har vedtaget at manglende fremmøde koster 300 kr. pr. lejlighed.

Støj:

Det er mere lydt i beboelsen end de fleste er klar over, derfor skal der generelt altid udvises hensyn overfor de andre beboere og der skal der være ro i ejendommen kl. 22:00 på hverdage og kl. 23:00 i weekenderne.

Hvis der holdes fest skal alle omkringboende orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23:00 skal musikstøj holdes på et minimum.  Festen skal foregå i lejligheden og ikke på altanen eller fællesarealerne. 

Håndværksmæssigt arbejde må kun foregå i følgende perioder:

Hverdage:  mellem kl.   8:00 – 19:00

Weekend:  mellem kl. 10:00 – 18:00.

Fodring af dyr:

Der må under ingen omstændigheder fodres fugle og katte i gården eller fra altanerne da madrester tiltrækker rotter.

Altaner:

Der må ikke opsættes antenner, paraboler, o.lign. på altanerne, taget eller andre steder. Ligeledes må afskærmning af altaner ikke ske uden tilladelse fra ejerforeningen.

Parkering:

Parkering på ejendommens P-pladser sker efter ”først til mølle” princippet og der må kun holde 1 bil pr. lejlighed.

Ejerforeningen har ingået en aftale om parkeringskontrol med Q-park.

Alle beboere kan søge om p-licens for en bil registreret i beboerens navn.

Ansøgning foregår på hjemmesiden eller postkassen i kælderen.

Der skal opgives navn, adresse og e-mailadresse.

Regler for parkering fremgår af skilte på parkeringspladsen.

Vask og reparation:

af motorkøretøjer må ikke finde sted i ejendommens garage arealer.

Haven:

Regler vedr. brug af vores fælles have:

Her er 75 lejligheder og alle har ret til at bruge vores dejlige have når de har lyst.

Det er tilladt at have få gæster med i haven, såfremt de ikke generer de øvrige beboere.
Haven er stor nok til os alle.

HUSK at benytte egne toiletter - der må ikke tisses i haven.

Efter brug af havegrillen. skal asken fjernes og grillristen skal rengøres.

Haven skal være helt opryddet for madrester og affald når i forlader den.