Ejerforeningen Fynsgade 1-21

INFORMATION fra Ejerforeningen Fynsgade Bestyrelsen, Maj 2014

Bestyrelsen i Ejerforeningen Fynsgade har forsøgt at samle vigtig og nyttig information i denne folder. Vi har primært tænkt på nye beboere, men forhåbentlig kan informationen også bruges af andre. Måske kan folderen give svar på nogle spørgsmål eller minde os om nogle aftaler. Vi håber, at denne folder kan være en brik i det puslespil, der gør, at det fortsat er attraktivt at være ejer i Ejerforeningen.

Indhold på denne side:

Telefon- / Adresse liste

Viceværtens opgaver

Snerydning / Saltning

Havearbejde

Gebyr

Bestyrelsens opgaver

Generalforsamling

Ressource - Liste

Afløb, Fuger og Udsugning

Varmeaflæsning

Fællesudgifter

Grill

Ordensregler

Affald

Cykler

Garager

Hvad skal jeg / vi selv ordne?

Barnevogne

Skader på fællesareal / anlæg

Emhætter

Kæledyr

Postkasser

Kælderarealer

Regler for skift af vinduesparti


Telefon- / Adresse liste:

Ejerforeningen Fynsgades bestyrelse:
Jens K. Jensen Fynsgade 13. st. th.
Bente Scheuer Fynsgade 7. st. th.
Torben Madsbøll Fynsgade 17. 1.tv.

Administrator:
Ejendomsselskabet AUNBØL A/S 75 45 97 77

Ejendomsforsikring:

Gjensidige Forsikring.
- kontakt kun efter aftale med administator
eller bestyrelsen.


Ved flytning:
Ista Clorius (Vand/Varme)
- beboerlinie (kl. 10-15)
- flytteaflæsning (kl 10-15)
Sydenergi (El)
Yousee (Antenne)

77 32 33 34
77 32 33 77
70 11 50 00
70 70 40 40
Nyttige telefon numre:
Esbjerg Politi
Lægevagt, Esbjerg
Frelsens Hærs Genbrugscenter
76 11 14 48
75 15 88 08
75 14 24 22
 

Viceværtens opgaver:

Viceværten har til primære opgave, at sørge for beboerkompleksets container gård er pænt ryddet og
opstillet for beboerne, samt at tømme skraldespande ved parkeringsplads på ejendommen.
Der kan yderligere forekomme mindre vedligeholdelses opgaver omkring ejendommen såsom skift af
elpære, tjek af varmeanlæg, vurdering af interne skader osv.

Arbejdsopgaver:

 • Organisering af containergården.
 • Tømning af skraldespande ved P-plads.
 • Skift af Elpære i og udenfor opgange efter behov.
 • Hjælp til vurdering af eventuelle skader henvendt til bestyrelsen.
 • Hjælp til oprettelse af parkerings licens.
 • Oprettelse og udskiftning af navneskilte i opgave efter flytning.

Kontakten til viceværten foregår via hans postkasse som hænger i kælderen.
Viceværten står ikke for udbedringer i de enkelte lejligheder.
Knirker gulvet, eller drypper vandhanen eller lignende, er det DIT / JERES problem. Det er IKKE viceværtens / ejerforeningens.


Snerydning / Saltning:

Grøn Art  sørger for snerydning og saltning. Niveauet svarer til „det offentliges“.


Havearbejde:

Bestyrelsen har indgået aftale med Dohave vedrørende vedligehold af have.


Gebyr:

Bestyrelsen forbeholder sig ret til evt. at opkræve et gebyr for „bestilt arbejde“


Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen skal sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fællesanliggender. For eksempel betaling af fællesudgifter, fastsatte ordensregler,…
Det konkret regnskabsmæssige arbejde varetages af Ejendomsselskabet AUNBØL A/S.

Alle IKKE-haste sager bedes meddelt bestyrelsen skriftligt.
Afleveres i postkase i kælderen.

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest d. 30. april

Seneste referat fra genralforsamlingen


Ressource - Liste:

Til fælles bedste opfordres alle i foreningen til at stille personlige ressourcer til rådighed for foreningen.

Tanken er at etablere en liste med personer, der kan kontaktes i forhold til råd og vejledning eller „forefaldende arbejde“. Der er ingen forpligtigelse fra hverken det enkelte medlem eller bestyrelsen.


Til Ejerforeningens fælles anlæg benytter vi ofte følgende virksomheder:

- VVS: StarVVS  Tlf. 75453322  
- El:  AK-JK Installation  Tlf.75165550
- Maler: Andrup Farvehandel  Tlf. 75160379
- Kloak: K-rens  Tlf. 75160763
- Gørding Tømrergård  Tlf. 51277150
- Låse service: CL Låseteknik  Tlf. 75120098


Afløb, Fuger og Udsugning:

Rens jævnligt afløbet på altanen, samt afløb og udsugning i brusenichen. Fuger i brusekabinen skal vedligeholdes og være tætte evt. manglende vedligeholdelse kan give skader som I kan blive gjort ansvarlige/erstatningspligtige for.


Varmeaflæsning:

Ved fraflytning er den enkelte beboer selv ansvarlig for at aflæse varme- / vandmåleren. Aflæsningen er for egen regning.

Ista Clorius varetager varmeaflæsning / registrering. For egen skyld, skal der fra bestyrelsens side lyde en opfordring til jævnligt at kontrollere varmemålere.

Ved ejer eller lejerskifte skal administrator kontaktes for aflæsning af varme og vand, da de har kontakten til Ista.


Fællesudgifter:

Se Ejerforeningens årsregnskab.


Grill:

Rist og diverse tilbehør inkl. spand til kul affald findes ved indgangen til kælderen. Man rengør og rydder selvfølgelig op straks efter brug. Vi håber grillen bliver brugt og passet på.


Ordensregler:

Nedenstående husoden er vedtaget af bestyrelsen:
Der henstilles til:

 • At alle hjælpes med at overholde husordenen
 • At beboerren er ansvarlig for besøgende og deres færden på området
 • At beboerne følger anvisninger fra bestyrelsen
 • Generel hensynsfuld adfærd.
 • Ved forsikringsskader skal bestyrelsen underrettes inden skaden anmeldes.
 • Ejere/lejere er naturligvis forpligtet til at stoppe/begrænse skaden hurtigst muligt. Som ejer er du ansvarlig for al indvendig vedligehold, såsom rensning af aføb i lejligheden, på altanen og løbende vedligeholdese af fugerne i badeværerelset.

1) Affald:

Affald skal sorteres i henhold til Esbjerg kommunes folder om sortering og afleveres i containergården i de mærkede containere.

Containergården er kun til småt affald og det er beboerens ansvar, at større affald køres til storskrald i Måde/Tarp.  Dette gælder også ved ind- og udflytning.

Det er ikke tilladt at efterlade affald udenfor containerne.

Der må hverken smides cigaretter i haven eller fra beboernes altaner. Hvis dette ikke overholdes kan et totalt rygeforbud på fællesarealerne blive løsningen.

De grønne affaldsposer til madaffald kan findes i cykelkælderen overfor teknik rummet. Beboere tager selv efter behov. 
 

2) Fællesarealer:

Fællesarealerne skal altid være ryddet og opbevaring/henstilling af affald, barnevogne, cykler etc. i gården, kælderen eller opgangen er IKKE tilladt.

3) Cykler må kun stilles følgende steder:

 • Kun i de opstillede cykelstativer i kælderen
 • Kun i de opstillede cydelstativer ved opgangene.

4) Postkasser:

Navneændring på postkasserne er beboernes eget ansvar.

Det er vigtigt at i tømmer jeres postkasser og ønsker i ikke reklamer skal i sørge for, at få et "reklamer nej-tak" sat på jeres postkasse

Navneændring på tavlen ved opgangsdøren står Administrationsselskabet Aunbøl for.  Der kan gives besked til Aunbøl om ind-/ udflytning via den ophængte postkasse i kælderen.

5) Husdyr:

Der må gerne holdes husdyr i ejendommen, men under den forudsætnng, at hver enkelt beboer sørger for, at husdyret ikke er til gene for de øvrige beboere.

Husdyr må ikke luftes i haven, men leg på græsarealerne må gerne forekomme. Ejerforeningen henviser iøvrigt til hunde-/husdyrloven.

Hvis en beboer har modtaget mere end 2 advarsler vedr. husdyret, kan bestyrelsen kræve det fjernet.

6) Skadedyr:

Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til Esbjerg Kommune.

7) Skade på ejendommen:

Hvis der sker skade på ejendommen, skal den beboer der har ansvaret for skaden, straks melde det til bestyrelsen, som kontakter ejendommens forsikring (dette gælder også hvis det er gæster til en beboer som er ansvarlig for skaden).

Hvis trapper, gange, murvæk o.lign. svines til, skal den beboer som har ansvaret herfor, straks gøre det rent.

8) Hoved-/ kælderdøre og porte:

Hoveddørene skal holdes lukket, undtagen ved flytning eller lignende.

Kælderdøren og porten til Gasværksgade skal ALTID holdes lukket og dermed låst.

9) Haveanlæg:

Beplantning og græs skal behandles skånsomt, hvilket betyder, at bedene udenfor opgangen ikke må betrædes.

10) Støj:

Det er mere lydt i beboelsen end de fleste er klar over, derfor skal der generelt altid udvises hensyn overfor de andre beboere og der skal være ro i ejendommen kl. 22.00 på hverdage og kl. 23.00 i week-enderne.

Hvis der holdes fest skal alle omkringboende orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23.00 skal musikstøj holdes på et minimum.  Festen skal foregå i lejligheden og ikke på altanerne eller fællesrealerne.

Håndværksmæssigt arbejde må kun foregå i følgende perioder:

 • Hverdage:   Mellem  kl.    8.00  -  19.00.
 • Weekend:   Mellem  kl.   10.00  -  18.00.

11) Fodring af dyr:

Der må under ingen omstændigheder fodres fugle og katte i gården eller fra altanerne da madrester tiltrækker rotter.

12) Altaner:

Der må ikke opsættes antenner, paraboler o.lign. på altanerne, taget eller andre steder.

Ligeledes må afskærmning af altaner ikke ske uden tilladelse fra Ejerforeningen.

13) Parkering:

Parkering på ejendommens P-Pladser sker efter "først til mølle"-princippet og der må KUN holde 1 bil pr. lejlighed.

Ejerforeningen har indgået en aftale om parkeringskontrol med Q-park. 

Regler for parkering fremgår af skilte på parkeringspladsen. 

Alle beboere kan søge om p-licens for en bil registreret i beboerens navn.

Ansøgning foregår gennem administrationsfirmaet Aunbøl (se telefon og adresse liste i toppen). 

Gæsteparkering
Der kan oprettes gæsteparkering gennem Q-park app. Vejledning for oprettelse kan fås af bestyrelen eller Aunbøl. 

Kun én bruger pr. lejlighed kan oprettes som "administrator" gennem app'en. 

Der kan maks oprettes gæsteparkering svarende til 100 timer over én måned, og maks 24 af gangen.

14) Vask og reparation:

 af motorkøretøjer må ikke finde sted i ejendommens garage arealer.

15) Lukning af vand:

Ved behov for, at lukke for vandet, skal du aftale tid med en aut. VVS`er.

Senest 2 dage før skal du hænge et opslag op i alle opgangene med tid, tlf. nr. og lejlighed.

Du vil af bestyrelsen få udleveret en nøgle og ventiler som skal monteres samtidigt. Ventilerne gør det muligt fremover, at skifte blandingsbatteri uden at lukke for vandet.


Garager:

Det er kun tilladt for beboere i ejerforeningen at benytte garagerne.
Det er ikke tilladt at leje garagerne ud, til personer uden for ejendommen.


Hvad skal jeg/vi selv ordne?

Rengøring af opgangene varetages af et professionelt rengøringsfirma.

Indvendig vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, elkontakter, målere, radiatorer med ventiler, vandledning, vandhaner, afløb, fuger. Kort sagt, alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge.

Ejere må ikke lade foretage ændringer, af ejendommens ydre eller yderside af træværk eller lade opsætte Paraboler, skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.
Det påhviler den enkelte ejer at vedligeholde træværket, så som skydedørspartierne. Ved misvedligehold er det ejeren selv, som skal dække udgiften til evt. udskiftning!


Barnevogne

Der er et barnevognsrum i kælderen til formålet.

Det er ikke tilladt at henstille dem i opgangene.


Skader på fællesareal / anlæg

Har du udrettet skader på fællesanlægget/-arealet, er din pligt straks at underrette bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om det er en forsikringssag eller en skade, du/I selv skal betale. Fællesareal/-anlæg er alt udenfor din/jeres lejligheds fire vægge samt fælles installationer i lejlighedens ventilation.


Emhætter

Det er IKKE tilladt at installere emhætte med motor i lejligheden.
Er der installeret én, skal den frakobles det faste anlæg. Det skyldes, at der er installeret fælles automatisk ventilationssystem i bygningen og dette kan ikke køre korrekt hvis ikke det er emfang med atutomatisk lukke der er monteret.


Kælderarealer

Det er ikke tilladt at bruge kældergangene som opbevaringsplads. Det gælder specielt for gangarealerne ved kælderrummene, som ofte bruges til henstilling af affald og andre effekter. Alle effekter og affald, som henstilles i kælderarealerne, kan og vil blive fjernet uden ansvar!


Regler for skift af vinduesparti

Den enkelte ejer har vedligeholdelsespligt af vinduerne i lejligheden, det gælder smøring af de bevægelige dele, udskiftning af tætninger, udskiftning af punkterede termoruder, skift af yderligere sliddele samt anden vedligehold.

Skift af vinduesparti indebærer både dør og vinduer mod altan, samt resterende vinduer mod yderfacade.

Ved skift skal foreningens valgte materialer og typer benyttes uagtet om der tildeles tilskud, og dermed er det ikke muligt at vælge frit.

Maks 3 lejemål kan tildeles tilskud til skift af parti mod altan om året, grundet begrænset økonomi. Resterende små vinduer kan ved tilfælde få godkendt tilskudt.

Hvis ejer ønsker tilskud til skift af vinduesparti eller enkelte vinduer, skal ejer af lejemål sende en ansøgning til bestyrelsen, som behandles i forhold til vedligeholdsplanen for resterende ejendom ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Tilskudspris vurderes ud fra ét af følgende to scenarier, der vurderes af ejerforeningens egen tømrer eller af bestyrelsen godkendt vurderingsbemyndiget:

1. Er vinduesparti misvedligeholdt og ønskes skiftet kan der søges tilskud. 

Her betales kun tilskud til materialer, men maks 15.000 kr. Arbejdskraft skal betales selv.

Et enkelt vindue betales med 3000 kr.

2. Er vinduesparti vedligeholdt men har et uforskyldt nedbrud betales hele beløbet af ejerforeningen.